skip to main content
NL EN

VIS als onderdeel International Business

In dit VIS-project werken studenten uit Nederland en Colombia samen in het kader van internationaal zaken doen, in de cursus Advanced Spanish. Studenten werken gezamenlijk aan een landen analyse en richten ze zich op een specifieke (zelf te bepalen) SDG. Gezien het grote tijdsverschil is er gekozen om studenten vooral asynchroon samen te laten werken. Naast het werken aan SDGs wordt ook ingezet op taalvaardigheid Spaans voor de studenten in Nederland.

Achtergrond

In 2020/21 heeft de docent voor het eerst een internationaal online student collaboration project gedaan met de partner in Colombia omdat door Covid de tot dan toe jaarlijkse studietrip vanuit IB naar Colombia niet door kon gaan. In de samenwerking staan de SDG’s centraal, en voor de IB-studenten ook het verbeteren van de taalvaardigheid in het Spaans.

Beoogde verbeterpunten (herziening) van het VIS-project t.o.v. de vorige/eerste editie:

 • Faciliteren van de synchrone sessies (niet meer door de studenten zelf laten regelen);
 • Per sessie een duidelijke opdracht geven (tussenproduct of terugkoppeling aan het eind van de sessie);
 • Het is van belang dat er gemeenschappelijke leerdoelen zijn voor de studenten en een gemeenschappelijk product opgeleverd moet worden waarbij samenwerking, dialoog, gezamenlijk brainstormen nodig zijn;
 • Het eerste project werd als erg kort ervaren, daarom dat we het VIS-project uitbreiden naar 6 of 7 georganiseerde sessies.
 • De studenten zullen samenwerken in 2 verschillende groepen zodat ze verschillende ervaringen opdoen en een breder beeld krijgen van resp. Colombia en Nederland. Dit was een wens van veel studenten.
 • Meer expliciete aandacht voor interculturele samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. De reflectie op interculturele samenwerking blijft tot nu toe aan de oppervlakte en onderling wordt weinig gecommuniceerd over manieren van werken, communiceren. Meer ruimte voor “bonding” in beide fasen van het project. Elkaar leren kennen, het delen van het dagelijks leven, de routines, etc. leggen de basis voor vertrouwen. Daarom ook hebben we in fase 2 het thema intercultureel werken toegevoegd.

De studenten werken met name synchroon samen. Hiervoor is bewust gekozen i.v.m. het grote tijdsverschil (6 of 7 uur).

Thema

In de eerst editie stonden uitsluitend de SDG’s centraal. Na kennismaking en het delen van algemene informatie met betrekking tot de economische, politieke, maatschappelijke ontwikkelingen in beide landen (in de twee doeltalen: Spaans en Engels), verdiepten de studenten zich in 1 van de SDG’s. Studenten presenteerden de informatie over de situatie en ontwikkeling in hun eigen land in relatie tot dit doel, waarna ze de informatie van beide landen vergeleken en verzamelden in een infographic. Deze werd afzonderlijk gepresenteerd i.v.m. beperkte tijd.

In het VIS-project is het project verlengd en uitgebreid naar 2 thema’s.

Thema 1 is gericht op Business. Het gaat om internationaal zaken doen en het verkennen van een potentiële markt. De studenten hebben elkaar nodig voor interne informatie en advies. De “lokale experts” dienen als klankbord en consultant voor de “buitenlandse ondernemer”.

In het tweede deel van het VIS-project verdiepen de studenten zich in 1 van de SDG’s, waarbij ze niet alleen kijken naar de situatie in beide landen, maar zich eveneens verdiepen in initiatieven die worden ondernomen om bij te dragen aan de SDG. Gezamenlijk kiezen of bedenken ze een project dat een waardevolle bijdrage kan leveren in beide landen; het resultaat hiervan wordt ook gezamenlijk gepresenteerd.

In fase 1 van het VIS-project zijn 3 georganiseerde synchrone sessies: 

 • Kennis making
 • presenteren landen informatie
 • product pitch / consult

Ter voorbereiding van de sessies bereiden de studenten presentaties voor en is er onderling contact als er vragen zijn.

In fase 2 zijn er 4 gezamenlijke sessies: 

 • Kennis making en delen interculturele ervaringen
 • Delen van informatie over de SDG en initiatieven en projecten en kiezen/bedenken van een project
 • Maken van een infographic en presentatie (werksessie)
 • Eind presentatie

Ter voorbereiding van de synchrone sessies bereiden de studenten presentaties voor en is er onderling contact als er vragen zijn.

De studenten werken dus met name synchroon samen. Hiervoor is o.b.v. de ervaringen bewust gekozen i.v.m. het grote tijdsverschil (6 of 7 uur). De landenanalyse en marktverkenning resulteren in een sales pitch aan de medestudenten van de partner in de doeltaal. De bevindingen t.a.v. de SDG en het initiatief worden samengevat in een infographic en vervolgens door de gemengde groepen gepresenteerd in beide doeltalen aan de docenten en de studenten in beide landen.

Als opdrachten te open zijn, komt de samenwerking niet goed van de grond.

Reflectie op de uitvoering

“De afstemming met de partner en het formuleren van de opdrachten was tijdrovend, maar is goed verlopen. Ook de technische voorbereiding vraagt de nodige tijd (externen toevoegen in Teams), wat door security issues hier gelukkig door de partneruniversiteit is opgepakt.

Door het grote tijdsverschil van 7 uur, vallen de sessies voor ons in NL erg laat in de middag, waardoor het een uitdaging is ervoor te zorgen dat alle studenten daadwerkelijk aanwezig zijn. 

De eerst keer hebben we de studenten ook zelf een sessie laten organiseren, maar dat bleek erg tijdrovend of leidde ertoe dat deze niet doorging en er enkel via WhatsApp gecommuniceerd werd. Ook als opdrachten te open zijn, komt de samenwerking niet goed van de grond.”